Möten

Möten

I en värld av möten öppnas vårt medvetande till nya dimensioner. Vi människor kommunicerar på så många olika plan som är så mycket större än de vi kan förstå med våra fem sinnen. När kroppen öppnat för sin multisensoriska förmåga där vår intuition är första steget till andra krafter som styr de steg vi tar har vi öppnat en dörr som vi inte längre kan stänga. Den resan förutsätter att vi både transformerar vårt jordliga jag och öppnar för våra förmågor från vårt andliga jag. De första är ett arbete att ta sig igenom och det senare ett arbete att hämta hem och öppna för det som vi har att bidra med till det kollektiva medvetandet. En dag kan dessa förenas och i det ögonblicket är vi djupt grundade i vårt hjärta i varje steg vi tar.

Varmt välkommen till våra möten som öppnas ur fältet Totality som är en av vägarna för att stödja andra människor till sitt eget fält. Det fält som är vägen till livets källa.

MÖTEN I EN BERÄTTELSE. Under en kväll presenteras en berättelse ur livet. Denna berättelse visar essensen av ett liv. Utan ord och med totalt närvaro kommer vi att visa berättelses mytologi som avkläder sig i en kollektiv kontext. De som kommer till denna kväll deltar i det som växer fram. Det innebär att vi alla får lära om denna mytologi, som med största sannolikhet också handlar om oss själva.  

Vi möts i SJÄLSRETREATER där tystnaden är en viktig del för att kunna öppna för det som väntar på ett bli levt. Från den energi som väntar på att ta plats öppnas för att människor ska kunna hämta hem de delar av sin själ som behöver komma hem. Vid den transformationen öppnas vårt ursprung för en stund och vi får en smak av vem vi är. Varje själsretreat föregås av en längre ritual. Retreat betyder åter och vi hämtar hem det som energin öppnar för att hämta hem. Våra själsretreater sker i tystnad men på ett helt annat sätt än att bara var tyst. De har inte ett religiöst fokus.Vi samlas både inomhus och ute i naturen. Med moder jord och universums förening är föreningen i oss människor möjlig.Vi vänder oss till dig som på olika sätt börjat att ta dig igenom ditt överlevnadsmönster för vandra än mer med din själ till den du är i ditt ursprung. Det betyder att du får vägledning i ditt liv. 

 

Vi möts också i NYA PROGRAMMERNINGAR i den stora fotvandringens tid. Ett TVÅRIGT PROGRAM startar i oktober 2022 med syftet att öppna den ursprungliga vägen så att vi kan vara tillgänliga för moder jord. Programmet har shamanska förtecken och öppnar för vårt andliga jag i samklang med vårt jordliga jag. Detta är ingen utbildning, det är inte heller ett utvecklingsprogram. Det är en ny programmering. Arbetet är i första hand för det kollektiva medvetandet och moder jord. Alla som deltar är där på samma villkor. Vi kommer tillsammans att öppna oss som en kanal för det som vill komma ned. Det kommer också att vara en mycket personlig resa då vi behöver ta oss igenom allt som är blockerat i våra kroppar för att kunna bli tillgängliga. Det innebär traumahealing, transformation av överlevnadsstrategier, möten och dialog med vår inre läromästare och sist men inte minst att öppna för vårt ursprung. Vi lär oss att kommunicera på andra sätt än vi är vana vid för att kunna öppna för moder jords och livets övergångar. Allt landar i att vi både lär oss mer om att vara människa och andlig varelse. De verktyg som du kommer att utveckla är dina unika i mötet med den du är. Tillsammans bildar vi ett vackert mönster som öppnar för att dessa unika gåvor ska kunna ”kitta” i varandra för att vi tillsammans ska kunna höja oss till allt högre frekvenser i samklang med moder jord. Vi lär oss att också se energier som inte förkroppsligats. Vi lär oss om energier inom och mellan människor och sist men inte minst om moder jords och universums energier. Vi lär oss möta människor från våra mulitisensoriska sinnen som de empatiska själar vi är.  

Vi möts också i ENSKILDA SESSIONER OCH SUPERVISION som har till syfte att öppna för inre vägledning. Det är inte terapi utan ett möte med din kropp, själ och ursprung. Vi talar med alla våra sinnen; fysiska sensationer, våra känslor, våra tankar. Hur samskapar dessa tre i din kropp och bildar din psykologi. Vilka mönster ser du? Kroppen börjar så småningom att tala till sig själv och du lyssnar. Vi expanderar detta till våra multisensoriska sinnen och ditt själs fält. Vilka energier känner du i detta fält, vad observerar du, vad plockar du upp för energi? Nu öppnar vi för det magiska ljuset som fyller hela vårt energifält, som är så mycket större än vår kropp. Det öppnar för vår intuition och vårt andliga fält och guidning. Inttuitionen öppnas i hjärtats rum. Nästa steg är att öppna våra mystiska sinnen som tar oss närmare vårt själskontrakt om vår livsresa och våra syften. Vi närmar oss din inre vägledning och vem du är i ditt ursprung, som är lika gammalt som din själs resa. Sessionerna kommer inte ha denna ordning. Detta är bara ett sätt att visa vad som vi kommer att möta under en timme. I det blir vi guidade av energin. 

I en BLOGG följer vi livets kollektiva och individuella själ och hur människan tankar in till denna själ. Ibland sker de i en vlogg genom att någon i stället berättar muntligt. Några gånger bjuder vi också in till ett arbete utifrån en berättelse, inte utifrån att försöka tolka den utan genom att låta berättelsen ta tag i kroppen och öppna alla sinnen, också de multisensoriska Se ovan under berättelser. 

Vad är Totality?

Några andra får beskriva detta med sina ord:

Totality och det Marie kallar övergångar har öppnat mig på ett djupt plan. Det öppnar för att jag ska kunna vara med i det som händer i total vakenhet i varje rörelse emellan nu och då. Jag gör en stegförflyttning i total medvetenhet. Det kändes starkt hur jag öppnade och stängde. Jag kunde registrera varje detalj utan att döma. Arbetet är vaket och närvarande. Det går djupare än något jag varit med om förut. Det är ett djupt samskapande emellan energin och alla dem som är med.” Katharina Holm

”Jag var med på själsretreat med Marie och konceptet Totality. Jag fick ritualer innan vi träffades som gjorde att jag var i samklang med mig själv och förberedd för helgens retreat. I själva verket har jag fortfarande med mig det jag fick med mig i ritualerna och det är en grund att bygga vidare på framöver. Under själva helgen arbetade vi med energi på ett lugnt och fridfullt sätt som gjorde att insikter sjönk in djupt inom mig. Stillhet och en djup kontakt med kroppen var närvarande under hela helgen. Jag släppte på något som jag burit en tid, en energi som gjorde att jag känt en distans inom mig själv. Den energin överlämnade jag dit den hör hemma och lever nu närmare mig själv och mitt ursprung. Marie är klockren med sin fingertoppskänsla för energi, ett berg att luta sig emot när det blåser. Det viktigaste för mig är dock att ta ansvar för mig själv och låta energin visa vägen när jag och vi tillsammans överlämnar oss till något större än oss själva.” Kajsa, tacksam deltagare

”Denna retreat var något helt annorlunda än de jag varit på i annan regi. Helgen berörde på ett djupt plan. Känslan av att vara i något ”större” var väldigt tydlig, både micro och macro på samma gång, samt att verkan var för en helhet som omfattar allt och alla. Ingen plats för egot. Det som rör sig i dig ger ringar på vattnet. Energin är kraftfull och helande samtidigt som övergången är så subtil, som en ljus viskning. Ceremonierna av olika slag höll energin. Att vara i tystnad och lyssna på själen/din inre vägledare gav en känsla för de byggstenar vi ännu inte kan se. En helg i stillhet som hade en aktiv energi rakt igenom.” Eva Remmert

” Vilken helg, jag är fylld till brädden och på djupet – från söder till norr. Jag bara grät när jag kom hem i tacksamhet över livet och det ja får uppleva hos dig och tillsammans med andra. Jag upplevde arbetena med övergångar otroligt mer koncentrerade och medvetandegörande än tidigare metoder. Känslan i kroppen efteråt och arbetet i och kring vad mer lugnt på alla sätt vilket gjorde att jag kände att jag hängde med på ett annat sätt. Arbetena fick mig att komma i kontakt med mig själv på djupet och bryta energikontrakt och får djupare förståelse över samhällsfolket och ursprungsfolket.” Samuel Lundback 

Allt är energi, både inom och utanför vår kropp

Allt existerar, även minsta partikel, i form av både materia och som frekvenser (svängningar som bildar elektromagnetiska fält). Alltså även vår kropp. Erfarenhetsmässigt består energi av olika vibrationer. De är basen i vårt kommunikationssystem. Elektriska fält pressas samman eller töjs inom oss själva och i möten med andra människor. Dessa fält har olika frekvenser. Det har kunnat påvisas att energibehandlingar kan läka den fysiska kroppen, även om det inte är bevisat i dagens rådande vetenskap. Men medicinmän och medicinkvinnor med uråldrig kunskap har kunnat åstadkomma stordåd med sina förmågor av energibalansering sedan urminnes tider. Idag blir det än mer tydligt att vi själva kan hela oss som människor också på detta sätt. Än mer kraftfullt blir det i möten med andra människor. När vibrationerna samspelar expanderar människors kroppar. Det är därför det aldrig är en slump vilka människor vi möter och vad vi kan öppna för med energi. Vi behöver inte heller mötas för att balansera varandras energier. Det kan ske på distans. När vi också förstår att alla människor är sammanlänkande i ett vackert mönster blir dessa energibalanseringar än mer påtagligt. Vi kan känna kärlek till den personen och i samma stund kan den personen känna denna kärlek i sin kropp. Tyvärr är det också det motsatta. Det har till och med visat sig att människor kan bli sjuka av andra människors energier på distans. Därför behöver vi kunna lära oss att stoppa energi. Allt detta är också gammal visdom sedan urminnes tider. Vi vet också att allt vi sänder ut kommer tillbaka till oss. 

Lär vi oss att leva i Totalitet med det vi möter har vi förmågan att stödja dessa energibalanseringar. Snabbt ser vi var i kroppen blockeringar finns som vi kan lösa upp. Vi kan också öppna för att sätta gränser till energier som vi inte ska ha av andra människor och av andra energier som inte förkroppsligats. Vi kan bli invaderade av andra människor, av andra dimensioner och krafter osv.        

Vi är alla sammanlänkade i ett vackert mönster som de människor vi är. Både våra energetiska kroppar samt våra hjärtan och de fötter som bär oss visar vägen till mänsklighetens fortsatta själsliga växt. Tacksamheten har inte ord. Den finns där bara i våra kroppar när vi ser att också andra tar de steg vi tar. Vi är också djupt tacksamma till de människor som vågar puffa oss så att vi bryter igenom till dem vi är. Denna resa tar aldrig slut i detta liv. Tacksamheten är också stor för att det ständigt finns mer att lära och ta ansvar för.

Vi är alla sammanlänkade i ett vackert mönster som de människor vi är. Både våra energetiska kroppar samt våra hjärtan och de fötter som bär oss visar vägen till mänsklighetens fortsatta själsliga växt. Tacksamheten har inte ord. Den finns där bara i våra kroppar när vi ser att också andra tar de steg vi tar. Vi är också djupt tacksamma till de människor som vågar puffa oss så att vi bryter igenom till dem vi är. Denna resa tar aldrig slut i detta liv. Tacksamheten är också stor för att det ständigt finns mer att lära och ta ansvar för.